DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Změny invalitidy od r.2012

Sociální reforma.

AKTUÁLNĚ z 26.1.2012

Vážení a milí členové Českého sdružení Marfanova Syndromu.

V rámci pomoci všem pacientům, kteří pobírají nebo žádají o invalidní důchod, přikládáme odkaz na formulář SF36, který pomůže marfanikům i jiným žadatelům s uznání stupně invalidity. Tento důležitý formulář si nechte potvrdit vašim ošetřujícím lékařem a pošlete vašemu posudkovému lékaři s předstihem. Na vyplnění formuláře aktivně spolupracujte a efektivně využijte všechny relevantní body. V případě váháni mezi jednotlivými stupni položek volte vážnější stupeň a ten si obhajte.

Ujistěte se, že tak uplatníte svoje práva a dosáhnete stravedlivějšího posouzení. Lékaři sami tento formulář často, a možná i záměrně, nevyžadují, a tak šidí a okrádají pacienty o jejich práva a finanční pomoc. Pomáhají tak tabulkově snižovat náklady na sociální výdaje státu a politická a odborná elita tím získáva speciální finanční odměny v šestimístných číslech českých korun.

DOTAZNÍK SF-36 O ZDRAVOTNÍM STAVU

 

 Všechny stávající dávky pro osoby se zdravotním postižením sloučila ve dvě a to příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na mobilitu. Nárok na příspěvek na mobilitu má každá osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována. To tedy znamená, že na tento příspěvek bude mít nárok i člověk, který využívá veřejnou dopravu, či pomoc rodiny či přátel. Nemusíte mít tedy obavy, že byste o nárok na příspěvek přišla. Co se týká výše příspěvku, tak ten byl pozměňovacím návrhem koaličních poslanců Výboru pro sociální politiku sloučen do jedné výše a to 400 Kč.

Kategorie mimořádných výhod bude jako ostatní dávky v gesci úřadu práce. Nárok na tyto výhody vychází nově z posouvání dle deseti základních životních potřeb, v konkrétním případě průkazů ZTP a další nárok vzniká těm osobám, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Průkaz tedy svázán s příspěvkem na péči, ale vychází se při něm ze stejného hodnocení jako pro nárok právě příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a zvláštní pomůcku.

Co se týká příspěvku na péči, tak zde se taktéž mění kontaktní místo, kterým bude od 1.1.2012 úřad práce. Dále dochází ke změně v posuzování a to tím, že se bude nově vycházet z deseti základních životních potřeb. Tato změna dovolí komplexní pohled na člověka, zejména ve skutečném dopadu jeho zdravotního postižení na život. Drobnou změnou je také navýšení částky příspěvku na péči ve II.stupni pro osoby do 18 let věku.

 

Průkazy osob se zdravotním postižením obecně


Osobám starším 1 roku, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

V případě, že vám nebyl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznán nebo vám byly odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí průkazu podat odvolání.

Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta 50% sleva vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma,je třeba se informovat přímo u ní, protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí. Na tyto průkazky je vázáno i přiznání dalších výhod, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

Ke stažení:
vzor odvolání proti nepřiznání nebo odejmutí průkazu osoby se zdravotním postižením 

Průkaz TP


Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost). Tento průkaz zaručuje nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a nárok na přednost při osobním projednávání věci. !!!POZOR!!!Za osobní projednávání věci se v tomto případě nepovažuje nákup v obchodě, obstarávání placených služeb ani ošetření nebo vyšetření u lékaře.!!!POZOR!!!

 

Průkaz ZTP


Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty. Držitelé těchto průkazů mají stejné výhody jako držitelé průkazu TP a dále nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75% obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75% ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy.
 

Průkaz ZTP/P


Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, s výjimkou osob s úplnou nebo praktickou hluchotou. Výhody tohoto průkazu zahrnují i výhody průkazů TP a ZTP; dále mají držitelé průkazu ZTP/P nárok na bezplatnou přepravu průvodce veřejnými hromadnými prostředky v místní i dálkové vnitrostátní dopravě.

 

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místa


Držitelům průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností od 1.8.2011 tzv. "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením" (do tohoto data byla vydávána tzv. označení O1), který je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání , pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).
Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha".

Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. h). Občané, jimž bylo vydán tento průkaz, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda je tedy vázána na průkaz osoby se zdravotním postižením, nikoli na parkovací kartu, a platí pouze, je-li v autě přepravována osoba s přiznaným stupněm průkazu osoy se zdravotním postižením (viz.výše) a je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Majitel vozidla s přiznaným průkazem ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků - za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí osoby zdravotně postižené (dle §86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení). Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy.

Co se týče výhod v EU, od 1.8.2011 je v rámci ČR vydávaná parkovací karta platná v rámci celé EU (její vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských státech). Výhoda neplacení dálniční známky je však nastavena pouze pro území ČR. V zahraničí mohou existovat odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete. Na ostatních "přenositelných" výhodách po celé EU se prozatím členské státy EU nedohodly.

Právní úprava
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 67
§ 67
Speciální označení vozidel a osob
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen "parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením", označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen "označení O 2") nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle jiného právního předpisu.
(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné výhody podle jiného právního předpisu24), které ji opravňují k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky #zákaz stání#; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka #Zákaz vjezdu# omezena dodatkovými tabulkami "JEN ZÁSOBOVÁNÍ", "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ", "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" a "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou "Pěší zóna".
(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.
(9) Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu. Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu1) dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkoviště.
(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.
(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob.

Zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, § 20a
(1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem...
.....
h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká,
i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo jim naroveň postavené osoby pobírají příspěvek na provoz silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu

Vyhláška č. 30/2001 Sb., §15
(2) Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN ZÁSOBOVÁNÍ" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením č. O 1; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO ZÁSOBOVÁNÍ".
(3) Dodatková tabulka č. E 12 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
 

Daňové a poplatkové úlevy


a) osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9
Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

b) úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba
Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
- 23 640,- Kč na poplatníka,
- 24 840,- Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,-Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840,- Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,
- 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,
- 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,
- 16 140,- Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

c) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e
Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

d) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
Položka č. 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR.
Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Položka č.12
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000,- Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1 000,- Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č.17
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300,- Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1 000,- Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 - 300,- Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300,- Kč
e) ke stavbě řadových garáží - 300,- Kč, 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500,- Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - 300,- Kč
Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Položka č.26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800,- Kč
f) Vydání řidičského průkazu - 50,- Kč
Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku. (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1)

Položka č.27
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Položka č 36
a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

e) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

f) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. Sazba poplatku ze psů činí až 1 500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200,- Kč za kalendářní rok.
- § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
- § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
- § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

g) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích
1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny
a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.
Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

h) slevy zemního plynu
Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji.Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

i) slevy elektrické energie
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120,- Kč bez DPH ročně. 

Sleva na telefon


Od 1. ledna 2007 jsou pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany připraveny slevy na telefon. Nárok na slevu 200,- Kč mají tyto skupiny občanů:
a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b) držitel průkazu ZTP/P,
c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje
d) účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem.
Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho pracovníci vám řeknou, zda od vás potřebují vyplnit žádost o slevu, zda potřebují doklad od sociálního odboru či kopii průkazu mimořádných výhod a seznámí vás se svojí nabídkou.
Sociální odbor příspěvek nevyplácí, dostanete ho od operátora prostřednictvím slevy, sociální odbor hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Poskytování slev na telefon upravuje nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.


 

Slevy a výhody poskytované Českými drahami


Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty , která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou.
U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz