DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Darovací smlouva

 D A R O V A C Í S M L O U V A ( na finanční dar )

SMLUVNÍ STRANY (údaje v závorkách jsou určeny pro právnickou osobu)

Jméno (firma): ……………………………………….…………………. (zastoupený:) ..……………………...

Adresa (sídlo): ………………………………………………………….. Číslo OP nebo RČ (IČ): .................. na straně jedné jako „dárce

České sdružení Marfanova syndromu - občanské sdružení, Palackého 21, 772 00 Olomouc, IČO: 22843604

Zastoupené statutární zástupkyní Monikou Bartošovou

na straně druhé jako „obdarovaný

uzavírají dole uvedeného dne, měsíce a roku podle § 628 a násl. občanského zákoníku tuto darovací smlouvu:

Úvod

Posláním občanského sdružení „Českého sdružení Marfanova syndromu“ Olomouc je podporovat pacienty s Marfanovým syndromem, aby mohli žít, pracovat s méně bolestivými stavy v běžných životních podmínkách, s podporou informovaných lékařů o MS, jak je tomu u pacientů bez vzácných onemocnění. Poslání je naplňováno prostřednictvím pracovníků chráněné dílny za přispění ÚP v Olomouci pro naše sdružení, a dobrovolnými akcemi 5 lékařů a 2 fyzioterapeutů. Viz. jména na našich web. stránkách.

Sdružení ve své činnosti vychází z mezinárodně přijatých dokumentů upravujících postavení pacientů se vzácným onemocněním a z dalších právních předpisů ČR.

Dárce se rozhodl podpořit obdarovaného, jak je ve smlouvě dále uvedeno.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

a) Dárce slibuje, že obdarovanému daruje finanční dar ve výši …………………………………………. Kč.

Dárce se zavazuje, že dar předá obdarovanému do 7 dnů od podpisu této smlouvy

a1) osobně v hotovosti v kanceláři Českého sdružení Marfanova syndromu, Olomouc, Palackého 21, 2 nadzemní podlaží, č.dveří 109. ……………………………….

a2) uhradí bankovním převodem na účet č. 5971037001/5500vedený u Reifeisein bank Olomouc.

b) Dárce daroval před uzavřením této smlouvy obdarovanému finanční dar ve výši ……………. Kč,

o čemž mu vystavil obdarovaný potvrzení ……………………………………………………………… ( zaškrtněte prosím vybranou variantu )

2. ÚČEL DARU

Dar je určen na podporu sociálních programů občanského sdružení Českého sdružení Marfanova syndromu Olomouc v souladu s cíly a posláním podle stanov obdarovaného.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Dárce prohlašuje, že je k poskytnutí daru oprávněn.

3.2 Dárce má právo kontrolovat, zda je dar užíván ve smyslu čl. 2 této smlouvy.

3.3 Pokud obdarovaný nepoužije dar podle čl. 2., má právo dárce žádat jeho vrácení.

3.4 Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obdarovaný a jeden dárce.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla ujednána dle jejich svobodné vůle.

3.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V.......................…...........dne ..............….….. V...............…........................ dne

 

 


                                          


 

 

 

.

 
 
 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz