DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Přeszahraniční zdravotní péče

Rada přijme svůj postoj o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči.Rada dnes přijala1 prvním čtení-postoj k návrhu směrnice o uplatňování práv pacientů 'v přeshraniční zdravotní péči (11038/10 REV 2 + 11038/10 ADD 1 + 12979/10 ADD 1) a odůvodnění Rady.Postoj Rady k návrhu směrnice má za cíl usnadnit přístup k bezpečným a vysoce kvalitnípřes-hraniční zdravotní péči a na podporu spolupráce v oblasti zdravotní péče mezi členskými stavy. Kompromis odráží záměr Rady plně respektovat judikaturu Evropský soudní dvůr o právech pacientů 'v přeshraniční zdravotní péči, zatímco zachování práva členských států 'organizovat své vlastní systémy zdravotní péče. Návrh směrnice stanoví jasnost o právech pacientů, kteří hledají zdravotní péči v jiném členském státu a práva, která doplňuje pacienti již na úrovni EU prostřednictvímprávních předpisů o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (nařízení č. 883/04).Přesněji řečeno, postoj Rady obsahuje následující ustanovení:

• jako obecné pravidlo, budou pacienti moci mít zdravotní péči v jiném členském státěa musí být uhrazena až do výše úhrady. Je platná pro stejné nebo podobné zacházení ve svých vnitrostátních zdravotních systémech v případě, že pacienti mají nárok na tuto léčbu v jejich zemi.1 Rozhodnutí bylo přijato bez rozpravy na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Bruselu.13535/10 2 EN

• v případě naléhavých důvodů obecného zájmu (jako je například riziko vážnéhozásahu do finanční rovnováhy systému sociálního zabezpečení), přičleňujícím členským státem se může omezit uplatňování pravidel pro náhradu nákladů na pohotovostně hraniční zdravotní péči, mohou členské státy řídit odstupující toky pacientů také tím, že si požádají předchozí povolení pro určitou zdravotní péči (ti, kteří se přes noc stali v nemocničním ošetřování, vyžadují vysoce specializované a nákladově-intenzivní lékařskou infrastrukturu,nebo které vyvolávají obavy, pokud jde o kvalitu a bezpečnost zdravotní péče), nebo prostřednictvím použití "gate-vedení princip", například prostřednictvím ošetřujícího lékaře;

• za účelem řízení nastupujících toků pacientů a zajištění dostatečných a stálých přístupů ke zdravotní péči na svém území členského státu v zacházení mohou přijmout opatření týkající se přístupu k léčbě, pokud je to odůvodněno naléhavými důvody;

• Členské státy ošetření budou muset zajistit prostřednictvím národních kontaktních míst, která pacienti z jiných zemí EU na požádání obdrží informace o bezpečnosti a kvalitě norem na jejich území s cílem umožnit pacientům dle informací se rozhodnout;

• spolupráce mezi členskými státy v oblasti zdravotní péče je posílena, Například v oblasti e-zdraví a prostřednictvím rozvoje evropských referenčních sítí, které se sejdou na dobrovolném základě vysoce specializovaná střediska v různých členských státech;

• uznávání lékařských předpisů vydaných v jiném členském státě, jsou lepší, jako ty, co obecně platí, že pokud je výrobek povolen uvést na trh na svém území, měl by členský stát zajistit, aby předpisy vydané pro takový výrobek v jiném členském státě měl by být vydán na jeho území v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy;

• prodej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků přes internet, dlouhodobá péče poskytovaná v rezidenčních domech a přístup a přidělování orgánů za účelem

Transplantace nespadají do oblasti působnosti tohoto návrhu směrnice;

• s ohledem na členský stát, v němž je pacient (což se týká zejména náhradu nákladů na zdravotní péči o důchodce žijící v EU mimo jejich domovskou zemi a poskytování zdravotní péče ve třetím členském státě), postoj Rady stanoví, že jako obecné pravidlo členský stát příslušný k udělení předchozího povolení podle nařízení č. 883/2004 (tj. národnost), uhradí náklady na přeshraniční zdravotní péči důchodců. Je-li důchodce považován ve své národnostní zemi, měl by této zemi uhrazovat zdravotní péči na vlastní náklady;

• Co se týče poskytovatelů pro zdravotní péči, Rada by měla zaujmout takový postoj, aby zajistila pacientům, kteří hledjí zdravotní péči v jiném členském státě, aby mohli využívat jakost a bezpečnost norem platných v této zemi, a to nezávisle na typu poskytovatele. Navíc

Rada se dohodla, že členské státy mohou přijmout ustanovení, jejichž cílem je zajistit, aby pacienti měli stejná práva při příjmu přes-hraniční zdravotní péči tak, jako by získali, pokud by se jim dostalo zdravotní péče ve srovnatelné situaci v jejich zemi.

 

Po otázce, kterou jsem položila přímo ministerstvu jestli to opravdu platí mi byl doručen tento e-mail dne 8.6.2011:

 

Ještě jednou dobrý den,
konzultovala jsem celou věc s panem ředitelem.

Domníváme se, že v případě vzácných onemocnění bude trvat současná praxe. Tzn. pokud některá osoba potřebuje zdravotní péči, která jí nemůže být poskytnuta na území ČR, může podstoupit léčení na území jiného státu EU, EHP či Švýcarska, ale pouze se souhlasem své zdravotní pojišťovny. Tento souhlas se uděluje na formuláři S 2 (příp. staré verzi E 112).

Problematika vzácných onemocnění je řešena i ve Směrnici EP a Rady O uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, avšak konkrétní odpověď na tuto otázku zde nelze najít.

Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na mě obrátit.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Tereza Podaná

Centrum mezistátních úhrad
Styčný orgán pro oblast zdravotního pojištění
Nám.W.Churchilla 2
113 59 Praha 3

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz